2021/2022

1) V oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Kreativita a inovácie v odbornej príprave mladých gastronómov

a kaderníkov na budúce povolanie (1. 6. 2020 – 31. 8. 2022)

-pokračovanie v realizačnej fáze projektu druhou mobilitnou aktivitou

Druhá mobilita: cieľ- prehĺbiť odborné kompetencie, najmä odborné zručností, získať nové kompetencie v príprave špecialít stredomorskej kuchyne, prehĺbiť odborné kompetencie, najmä odborné zručností, získať nové kompetencie z tvorby pánskych a dámskych účesov a starostlivosti o pánskeho zákazníka.

Termín realizácie: 2. mobilita 15.6. 2022- 13.7. 2022

Prijímajúca organizácia: Aldiana Costa del Sol

Účastníci:15 žiakov študijného odboru hotelová akadémia,  2 sprevádzajúce osoby –  PhDr. Andrea Mravcová, RNDr. Dušan Kormanec (výmena sprevádzajúcich osôb po 14 dňoch – Ing. Ľudmila Verčimáková, Mgr. Ida Kurzyszová).

Miesto realizácie: La Linea de la Concepcion,Španielsko

Zoznam_ziakov_2.mobilita.

Záverečná fáza projektu

Profesijný rozvoj osobnosti mladého gastronóma

ako súčasť poslania a vízie odbornej školy (1. 12. 2019  – 31. 8. 2022)

Prípravná fáza  projektu

Projekt s názvom Profesijný rozvoj osobnosti mladého gastronóma ako súčasť poslania a vízie odbornej školy je vytvorený v partnerstve Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci a spoločnosti Bragamob v Brage, v Portugalsku. Mobilitný projekt je zameraný na získanie odborných pracovných zručností žiakov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci pri výkone odbornej praxe v zahraničí a overenie ich jazykových schopností v praxi. Aktivita žiakov sa uskutoční v dvoch termínoch, v mesiacoch apríl a jún 2022.

Realizačnej fáze (priamy výkon odbornej praxe žiakov v zariadeniach spoločného stravovania v Brage, Portugalsko) predchádzala prípravná fáza. V rámci nej sa uskutočnilo stretnutie riaditeľky školy Ing. Ľudmily Verčimákovej, zástupkyne školy Ing. Martiny Sloviakovej so zástupcami partnerskej organizácie Bragamob. Stretnutie sa konalo v dňoch 21. – 23. 3. 2022 v Brage. Cieľom stretnutia bolo prediskutovať otázky týkajúce sa realizácie mobility a s tým spojené organizačné pokyny, ubytovanie, miesto výkonu aktivity a iné záležitosti súvisiace s mobilitou. Portugalskí kolegovia si pre nás pripravili zaujímavý program, v rámci ktorého sme spoznali portugalský vzdelávací systém, národnú gastronómiu a kultúrne dedičstvo portugalského národa.

Ing. M. Sloviaková, ZRTV

Kriteria_vyberu.pdf

Zoznam_ziakov_1.mobilita.pdf

Zoznam_ziakov_2._mobilita.pdf

Realizačná fáza projektu

Cieľom projektu je prehĺbiť  odborné kompetencie, odborné zručnosti, získať nové kompetencie z prípravy špecialít portugalskej kuchyne a špecifík organizácie práce obsluhy hosťa v prímorskom rezorte Portugalska.

Termín realizácie: 1. mobilita- 20. 4. 2022- 11. 5. 2022

Prijímajúce organizácie: Boa Boca, Tabique Taberna, Café Vianna, Migaitas Salão Champagne, Bracara Augusta, Dona Petisca, Colher d’Pau Taberna, Felix Taberna.

Účastníci:15 žiakov študijných odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírka, 2 sprevádzajúce osoby –  PhDr. Andrea Mravcová, Mgr. Pavlina Bulejčíková.

Termín realizácie: 2. mobilita- 6. 6 2022- 27. 6. 2022

Prijímajúce organizácie: Boa Boca, Migaitas Salão Champagne, Dona Petisca, Palatu (Esquema de Temperos – Rest. Unipessoal Lda), Tabique Taberna, Bracara Augusta a Casa de Pasto das Carvalheiras (Palavra Framboesa).

Účastníci:15 žiakov študijných odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírka, 2 sprevádzajúce osoby –  Mgr. Ida Kurzyszová, Ing. Ľubica Horváthová.

Miesto realizácie: Braga, Portugalsko

Záverečná  fáza projektu


2)  V oblasti školského vzdelávania

Moderná škola vo svete

bezpečných digitálnych technológií  (1. 9. 2020  – 31.8.2022)

Cieľom projektu bolo nadobudnúť nové vedomosti, zručnosti a kompetencie z oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT).

Termín realizácie: 17. 01. 2022 – 21. 01. 2022

Miesto realizácie: Praha, Česká republika

V rámci projektu Moderná škola vo svete bezpečných digitálnych technológií  sa tri pedagogické zamestnankyne, Ing. Sloviaková, Mgr. Kurzyszová a Mgr. Krulikovská, zúčastnili dvoch vzdelávacích Erasmus+ kurzov.

IKT vo vzdelávaní

Využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vzdelávaní môže výrazne prispieť k zlepšeniu kvality vzdelávania a jeho efektivite. Jednotlivé moduly kurzu pokryli odlišné aspekty využívania IKT vo vzdelávaní. Zúčastnené pedagogické zamestnankyne si prostredníctvom demonštrácie a interakcie s IKT praktickým spôsobom v prostredí medzinárodnej skupiny prehĺbili svoje zručnosti a vedomosti z oblasti IKT. Kurz bol zameraný na získanie zručností a vedomostí potrebných na vytvorenie a zavedenie e-learningových platforiem, bezpečnostné otázky (plagiátorstvo, zdravie, kyberšikana, kybernetické prenasledovanie), manažment a komplexné začlenenie digitálnych technológií do vyučovacích hodín s ohľadom na interdisciplinárny prístup.

IKT_vo_vzdelavani.pptx

Inovatívne prístupy k učeniu

Cieľom kurzu bola podpora kreativity, tvorba projektov, integrácia žiakov zo znevýhodneného prostredia alebo využívanie IKT ako nástroja na rozvoj kritického myslenia. Tematický a interdisciplinárny obsah bol rozdelený do 9 modulov, ktoré viedli viacerí školitelia. Účastníci kurzu pracovali v skupinovom vzdelávacom prostredí, osvojili si techniky práce s heterogénnymi triedami, získali poznatky ako rozvíjať tvorivosť, kritické myslenie a ďalšie kľúčové kompetencie prostredníctvom inovatívnych vyučovacích metód.

Kurzy prebehli v mimoriadne priateľskom prostredí, kde sa zúčastnení pedagogickí zamestnanci zo Slovenska, Rumunska, Turecka, Chorvátska a Španielska cítili veľmi príjemne. Prostredníctvom získaných poznatkov sme nadobudli nové vedomosti, zručnosti a kompetencie z oblasti IKT a inovatívnych prístupov vo vyučovacom procese.

Účasť na štruktúrovaných  kurzoch bola výbornou príležitosťou  pre rozvoj  osobných odborných kompetencií, budovanie  sebadôvery pri používaní IKT vo vzdelávaní, podporu  inovatívnych a  aktívnych pedagogík reagujúcich na spoločenskú a kultúrnu rôznorodosť.

Inovativne_pristupy_k_uceniu_ppt.pptx