2019/2020

1. V oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia Covid 19 sa v školskom roku 2019/2020 nerealizovali  naplánované  aktivity v rámci schválených projektov:

Profesijný rozvoj osobnosti mladého gastronóma ako súčasť poslania a vízie odbornej školy

Cieľom projektu je prehĺbiť  odborné kompetencie, odborné zručnosti, získať nové kompetencie z prípravy špecialít portugalskej kuchyne a špecifík organizácie práce obsluhy hosťa v prímorskom rezorte Portugalska.

Kreativita a inovácie v odbornej príprave mladých gastronómov a kaderníkov na budúce povolanie

Hlavnými cieľmi projektu je prehĺbiť odborné kompetencie, najmä odborné zručnosti, získať nové kompetencie z prípravy španielskych dezertov, koláčov a cukroviniek a v príprave špecialít stredomorskej kuchyne, prehĺbiť odborné kompetencie, najmä odborné zručností, získať nové kompetencie z tvorby pánskych a dámskych účesov a starostlivosti o pánskeho zákazníka.


2. V oblasti školského vzdelávania

Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe

Termín realizácie: 07.03. 2020 – 14. 03. 2020                                    

Miesto realizácie:  Madeira

S cieľom kvalitnej prípravy žiakov školy nielen pre národný, ale aj medzinárodný trh práce sa SOŠOaS v Čadci aktívne zapája do medzinárodných projektov na európskej úrovni v rámci programu Erasmus+. Účasťou na projektoch je umožnené žiakom a pedagogickým zamestnancom školy rozširovať a kvalitatívne zvyšovať svoje všeobecné, cudzojazyčné a odborné kompetencie nevyhnutné pre neustále skvalitňovanie vzdelávania poskytovaného školou a úspešné začlenenie absolventov školy do súčasnej multikultúrnej Európy. V rámci programu Erasmus+ dve pedagogické zamestnankyne školy, Ing. Ľubica Horváthová a Mgr. Ida Kurzyszová, absolvovali odborný seminár s názvom Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe.

Projekt celoživotného vzdelávania sa konal v dňoch 07. – 14. 03. 2020  vo Funchale, hlavnom meste portugalského ostrova Madeira. Projektu sa zúčastnilo 39 účastníkov z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Rumunska, Litvy a Slovenska.

Rámcový program kurzu obsahoval tieto časti:

  • teoretickú časť zameranú na metodiku tvorby projektov. Lektori s dlhoročnými skúsenosťami prednášali účastníkom aktuálne témy spojené s jednotlivými etapami projektovej činnosti. Ich prednášky boli doplnené konkrétnymi príkladmi a vlastnými skúsenosťami z praxe. Všetkým zúčastneným predstavili projekt Erasmus+, obsah jeho kľúčových akcií KA1 a KA2, vysvetlili štruktúru formulárov žiadosti interkultúrnych projektov,  spôsoby vytvárania medzinárodných tímov a podstatu tímovej práce. Analyzovali jednotlivé fázy  realizácie  projektov.
  • praktickú časť realizovanú prostredníctvom práce vo workshopoch. Účastníci vytvorili niekoľko medzinárodných tímov s cieľom nadviazania spolupráce a vzájomnej výmeny skúseností a informácií. Finálnym produktom každej skupiny bol projekt, ktorý členovia skupiny pripravili. My sme boli v skupine s kolegami zo stredných odborných škôl z Nemecka. Náš projekt s názvom Interkultúrna spolupráca  sa stal príležitosťou   vytvoriť  základy vzájomnej spolupráce medzi strednými odbornými školami v Európe a naučiť sa pracovať v medzinárodnom  tíme.
  • prezentácie jednotlivých krajín v rámci tematicky zameraných medzinárodných večerov. Ako zástupkyne Slovenska sme pripravili pútavú prezentáciu krajiny, regiónu Kysúc, jeho zvykov a tradícií, prezentáciu školy. Prezentácia bola spojená s ochutnávkou gastronomických špecialít krajiny a regiónu.
  • exkurzie zamerané na poznávanie kultúrneho a historického dedičstva. Absolvovali sme prehliadku hlavného mesta Funchal a blízkeho okolia. Hlavné mesto ponúka množstvo pôsobivých pamiatok. K najkrajším patrí gotická katedrála zo 16. storočia s vyrezávanými prvkami z cédrového dreva. V rámci výletu do blízkeho okolia sme mali možnosť spoznať prírodné krásy ostrova Madeira, jeho bujnú vegetáciu s množstvom exotických kvetov. Pre svoje prírodné krásy je Madeira označovaná ako plávajúca záhrada Atlantiku.

Prostredníctvom získaných poznatkov sme nadobudli nové vedomosti, zručnosti a kompetencie z oblasti projektového manažmentu. Seminár bol jedinečnou možnosťou spoznať nových potenciálnych projektových partnerov z rôznych európskych krajín. Oboznámili sme sa s postupmi a metódami z pedagogickej praxe v iných európskych krajinách. Získali sme cenné poznatky z vytvárania interkultúrnych projektov, ktoré využijeme v posilnení projektovej činnosti , s cieľom prehĺbenia  internacionalizácie školy.