2017/2018

1. V oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Spoznávanie nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov

Hlavným cieľom projektu bolo nadobudnutie a prepojenie nových teoretických poznatkov z gastronomických trendov spojených s praktickou činnosťou pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov.

Termín realizácie:

I. mobilita: 02.11.2017 – 23.11.2017

II. mobilita: 01.03.2018 – 22.03.2018

Miesto realizácie: Tenerife, Kanárske ostrovy

Kriteria_vyberu_ziakov.pdf

Ziaci_II.A_triedy.pdf

Ziaci_III.A_triedy.pdf

Prípravná fáza  Erasmus+

Projekt „Spoznávanie nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov“ je vytvorený v partnerstve Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci a spoločnosti Espamob v Barcelone. Mobilitný projekt je zameraný na získanie odborných pracovných zručnosti žiakov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci pri výkone odbornej praxe v zahraničí a overenie ich jazykových schopnosti v praxi. Stáž žiakov sa uskutoční v dvoch termínoch, v mesiacoch november a marec. Realizačnej fáze (priamy výkon odbornej praxe žiakov v Tenerife na Kanárskych ostrovoch ) predchádzala prípravná fáza. V rámci nej sa uskutočnilo stretnutie riaditeľky školy Ing. Ľudmily Verčimákovej, zástupkyne školy Ing. Valérie Rizmanovej a koordinátorky projektu PhDr. Andrey Mravcovej so zástupcami partnerskej organizácie Espamob. Stretnutie sa konalo v dňoch 11.-14.9.2017 v Barcelone. Cieľom stretnutia bolo prediskutovať otázky týkajúce sa realizácie mobility a s tým spojené organizačné pokyny, ubytovanie, miesto výkonu stáže a iné záležitosti súvisiace s mobilitou. Španielski kolegovia si pre nás pripravili zaujímavý program, v rámci ktorého sme spoznali španielsky vzdelávací systém, národnú gastronómiu a kultúrne dedičstvo španielskeho národa.

                                                                                          PhDr. Andrea Mravcová ( koordinátorka projektu)

Záverečná fáza Erasmus+

Projekt „Spoznávanie nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov“, ktorý bol vytvorený v partnerstve Strednej odbornej školy obchodu a služieb a španielskej spoločnosti Espamob, v súčasnosti sa nachádza v záverečnej fáze. Priebeh tejto fázy  bol realizovaný v dvoch etapách.

Prvou etapou bolo stretnutie pani riaditeľky Ing. Ľudmily Verčimákovej a Ing. Martiny Sloviakovej so zástupcami partnerskej organizácie Espamob v dňoch 6.-9.5.2018 v Barcelone. Cieľom stretnutia bolo komplexné zhodnotenie cieľov, obsahu a vyhodnotenie  jednotlivých mobilitných akcií. Obsahom stretnutia bolo aj navrhnutie spolupráce pre budúce obdobie a  monitoring    možných prijímajúcich organizácií v oblasti gastronómie a cestovného ruchu.

Druhá etapa záverečnej fázy bola zameraná na disemináciu nadobudnutých skúseností a zručností absolventmi druhej mobilitnej akcie smerom k širokej verejnosti. Absolventi projektu pod vedením Ing. Martiny Sloviakovej  sa prezentovali na aktivite „Deň  španielskej kuchyne“  v reštaurácii Beskyd.

Počas špeciálnej ponuky si absolventi projektu pripravili španielske menu, ktoré pozostávalo z predjedla, polievky, hlavného jedla, dezertu a digestívu. Všetky jedlá patrili k španielskym tradičným jedlám a svojou pestrosťou vystihovali temperament tejto prímorskej krajiny.

2. V oblasti školského vzdelávania

Rozvoj kompetencií projektového manažmentu a rozvoj interkultúrnych kompetencií v škole

Cieľom projektu bolo nadobudnúť nové vedomosti, zručnosti a kompetencie z oblasti projektového manažmentu a spoznať nových potencionálnych projektových partnerov z rôznych európskych krajín. Účasťou pedagógov na seminári sa nepriamo podporilo aj zlepšenie jazykových kompetencií a zručností žiakov.

Termín realizácie:  29.7.2018 – 3.8.2018

Miesto realizácie: Porto, Portugalsko

SOŠ obchodu a služieb v Čadci pripravuje budúcich odborníkov v odboroch gastronomických, obchodu a osobných služieb. Škola podporuje a zapája sa do systému duálneho vzdelávania žiakov ale i do celoživotného vzdelávania. Spolupracuje s inštitúciami a podnikateľskými subjektami, ktorí podporujú odborné vzdelávanie. Škola má záujem na tom, aby pedagogickí zamestnanci a žiaci  v rámci svojej odbornej prípravy na povolanie, mali skúsenosti aj z oblasti zahraničných výmenných pobytov, odborných stáží, získaných v rámci európskych projektov. Tu sa škola stretáva s akútnou potrebou zvyšovania interkultúrneho povedomia a projektových kompetencií, nakoľko doteraz mala minimálne  možnosti a  skúsenosti s európskymi projektmi.

Získať finančnú podporu cez projekt nie je také jednoduché, ako sa zdá, keď je už projekt zrealizovaný. Je potrebné nájsť vhodnú vzdelávaciu inštitúciu, napísať dobrý projekt, ktorý odráža potreby školy a aj ovládať cudzí jazyk minimálne na komunikačnej úrovni. Celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov prostredníctvom medzinárodných projektov prináša nielen  do života pedagóga vždy niečo nové, ale je nevyčísleným prínosom pre žiakov a samotnú školu, v ktorej pôsobí. Nám sa podarilo nadviazať kontakt s Inštitútom európskeho vzdelávania učiteľov v Hamburgu, ktorý ponúka a organizuje kurzy ďalšieho vzdelávania učiteľov v rámci programu EÚ ERASMUS+. Našej škole sa podarilo získať dva granty.

Kurz – Rozvoj kompetencií projektového manažmentu a rozvoj interkultúrnych kompetencií v škole  bol zameraný na metodiku tvorby školských výmenných projektov, školských projektov a projektov vzdelávania dospelých.

Program celoživotného vzdelávania sa konal v Portugalsku v meste Porto v dňoch 29. 7. až 3. 8. 2018. Projektu sa zúčastnilo 22 účastníkov z Nemecka, z rôznych spolkových krajín, a zo Slovenska.

Rámcový program kurzu bol zameraný a rozdelený na:

  • teoretickú časť spojenú s rôznymi aktivitami a metodiku tvorby projektov. Skúsení lektori kurzu s využitím interaktívnych metód prednášali jednotlivé témy, ktoré aktuálne dopĺňali konkrétnymi príkladmi a vlastnými skúsenosťami z praxe. Obsah tvorili : program ERASMUS+, prípravné návštevy, multilaterálne a bilaterálne partnerstvá, ďalšie možnosti financovania projektov, prezentácia projektov a ďalšie. Každý účastník mal možnosť zapájať sa, dopĺňať obsah prednášky o vlastné skúsenosti alebo sa radiť, ako postupovať pri tvorbe projektu. Vo workschopoch boli účastníci rozdelení do skupín a spoločne tvorili projekt. My sme pracovali v skupine s dvoma školami s podobným zameraním ako naša škola. Navrhli sme projekt so zameraním na Job schadowing s názvom   Internationalisierung – Konzepte in der Ausbildung moderner Dienstleistungsberufe im europäischen Kontext. Možnosť realizovať tento projekt je reálna v spolupráci aj s inými odbornými školami. Každá skupina prezentovala svoj produkt a boli položené základy medzinárodnej spolupráce.
  • poznávanie vzdelávacích systémov zúčastnených – počas aktivít boli prezentované vzdelávacie systémy jednotlivých zúčastnených krajín. Počas kurzu hosťovala aj učiteľka strednej školy z Portugalska. Mohli sme len konštatovať, že vzdelávacie systémy sú rozdielne. V tejto súvislosti sme poznamenali, že prostredníctvom ECVET-u  sa štandardy odborného vzdelávania môžu priblížiť.
  • účelovo zamerané exkurzie na poznanie kultúry, zvykov hostiteľskej krajiny – navštívili sme starobylé Porto a údolie portského vína  s odborným výkladom jeho výroby v anglickom a nemeckom jazyku. V historickom meste Guimaräes sme videli, aký bol  život v minulosti a dnes. Gastronómiu, kultúru a život  Porta sme objavovali na brehu rieky  Douro.
  • prezentáciu zúčastnených krajín, škôl, zvykov a tradícií počas kurzu a regionálneho večera.

Účasť na kurze nás motivuje, ale aj zaväzuje pre ďalšiu prácu nielen v našej škole. Chceme a pomôžeme aj iným školám v regióne pri tvorbe  takéhoto projektu, aby sa učitelia naučili tvoriť projekty a prispeli k spoznaniu kultúry iných národov. Túto spoluprácu sme už ponúkli vybranej škole v regióne.

Prečo odporúčame tento kurz­?

Odborne pripravený materiál, zostavený program, organizácia, miesto konania, vybrané metódy a profesionálny prístup lektorov nám dali príležitosť spoznať a zdokonaliť sa v tvorbe projektov, v cudzom jazyku, v kvalite vzdelávania a hlavne spoznať medzinárodné zvyklosti, ktoré sú aj základom pre internacionalizáciu školy. To je aj jeden z cieľov našej školy a ERASMUS+ je jedinečným nástrojom, ako tento cieľ dosiahnuť.

Touto cestou sa obraciame na učiteľov, učiteľov odborných predmetov, aby sa zdokonaľovali v cudzom jazyku, zbavili sa zábran, tvorili projekty, cestovali a potom uvidia, koľko nápadov a inšpirácie prinesú pre prácu so žiakmi. A na učiteľské povolanie budú pozerať úplne inak.

Poďakovanie patrí tímu agentúry SAAIC so sídlom v Bratislave, ktorý kedykoľvek ochotne poradil a pomohol nám od zrodu projektu až po jeho realizáciu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.