Čo je školský parlament?

Školský parlament ( ďalej ŠP)  je ustanovený podľa §26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov.

ŠP je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam výchovy a vzdelávania. Súčasne zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy.

Jednou z priorít ŠP je spoluúčasť pri tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku.

Členovia  ŠP  tak majú možnosť ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje názory a požiadavky. Zvolený zástupca zo ŠP zastupuje žiakov v rade školy.

Okrem poslania a úloh vyplývajúcich zo školského štatútu, si členovia zdokonaľujú komunikačné zručnosti, štýl asertívneho správania, posilňujú si svoje rozhodovacie kompetencie, získavajú vedomosti o svojich právach, preberajú na seba zodpovednosť.

ŠP podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí v spolupráci s koordinátormi výchov v nasledovných oblastiach:

1.    Oblasť výchovy a vzdelávania

Vytvorili sme etický kódex žiaka, ktorý obnovujeme a dopĺňame. Vyjadrujeme sa k otázkam výchovy a vzdelávania v našej škole pri aktualizovaní školského poriadku, účasťou na zasadnutiach ŠP a rady školy, prostredníctvom prieskumu žiaka so školou a informačného panelu.

2.    Oblasť podpory celoslovenských kampaní 

Podporujeme svojou účasťou významné celoslovenské kampane: Biela pastelka, Deň narcisov, Červené stužky, Valentínska kvapka krvi, Upracme Slovensko a pod.

3.    Oblasť politiky mládeže v Žilinskom samosprávnom kraji

Zapájame sa do aktivít organizovaných Radou mládeže Žilinského kraja- základné školenie pre nových členov ŠP, akreditované vzdelávanie pre získanie osvedčenia Líder ŠP a iné  aktivity podľa aktuálnej ponuky. Spolupracujeme s IUVENTOU a Odborom školstva a športu úradu ŽSK. Zúčastňujeme sa stretnutí  Mládežníckeho parlamentu Žilinského kraja, prípadne online stretnutí s pracovníkmi s mládežou.

4.    Oblasť voľnočasových aktivít ŠP a dobrovoľníckej činnosti

Realizujeme školské rozhlasové vysielanie  (aktuálne oznamy a informácie pre žiakov a učiteľov, medzinárodné dni, protidrogová tematika, charita, dobrovoľnícka činnosť, ľudské práva, ekológia),  posielame príspevky do školského časopisu, zúčastňujeme sa imatrikulácie žiakov prvých ročníkov, zapájame sa do aktivít zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov, organizujeme Vianočnú besiedku, Mikuláša v škole a iné príležitostné školské akcie.

TAK NEVÁHAJTE A PRIDAJTE SA K NÁM