Rok 2022

Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Garant  modelu CAF: Ing. Ľudmila Verčimáková, riaditeľka školy

Metodik modelu CAF: Ing. Martina Sloviaková, zástupkyňa riaditeľky  pre teoretické vyučovanie

Spracovatelia samohodnotiacej správy modelu CAF:

Kritérium

Vlastník kritéria

Meno a priezvisko

Funkcia

1.

Ing. Ľudmila Verčimáková riaditeľka školy

2.

Ing. Ľubica Horváthová učiteľka, vedúca sekcie odborných predmetov

3.

Ing. Valéria Rizmanová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti

4.

PhDr. Andrea Mravcová učiteľka, koordinátorka projektovej činnosti

5.

PaedDr. Silvia Okuliarová učiteľka, predsedníčka Rady školy

5.

Ing. Eva Polačková učiteľka odborných ekonomických predmetov

6.

Mgr. Ida Kurzyszová učiteľka,  vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov

7.

RNDr. Dušan Kormanec učiteľ, vedúci predmetovej komisie odborných predmetov

8.

Mgr. Mária Trúchla majsterka odbornej výchovy

9.

Ing. Mária Hrušková učiteľka, koordinátorka SOČ