Rok 2020

Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Garant modelu CAF: Ing. Ľudmila Verčimáková, riaditeľka školy

Metodik  modelu CAF: Ing. Martina Sloviaková, zástupkyňa riaditeľky  pre teoretické vyučovanie

Spracovatelia samohodnotiacej správy modelu CAF:

Kritérium

Vlastník kritéria

Meno a priezvisko

Funkcia

1.

Ing. Ľudmila Verčimáková riaditeľka školy

2.

Ing. Ľubica Horváthová učiteľka, vedúca sekcie odborných predmetov

3.

Ing. Valéria Rizmanová zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti

4.

Mgr. Pavlina Bulejčíková zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie

5.

PaedDr. Silvia Okuliarová učiteľka, predsedníčka Rady školy

5.

Ing. Eva Polačková učiteľka odborných ekonomických predmetov

6.

Mgr. Ida Kurzyszová učiteľka,  vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov

7.

RNDr. Dušan Kormanec učiteľ, vedúci predmetovej komisie odborných predmetov

8.

Mgr. Emília Boháčiková hlavná majsterka odborného výcviku, do 31.8.2020-zmena

8.

Mgr. Mária Trúchla majsterka odborného výcviku, zmena od 1.9.2020

9.

Ing. Marcela Kubalíková učiteľka, vedúca predmetovej komisie všeobecno-vzdelávacích predmetov