SOŠOaS Čadca oceneným finalistom súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2023 v kategórii A – Kvalita

Prijatie a implementácia modelu CAF do organizácie priniesli zmeny do  práce vodcov, zamestnancov, života žiakov a partnerov školy. Model CAF nás učí kvalite, ako pracovať na neustálom zlepšovaní sa. Jednou z možností pre rozvoj, konkurencieschopnosť a  možný úspech, pre ktorú sa rozhodol tím SOŠOaS Čadca, je prechod od kvantity ku kvalite.

Pojem kvalita pre nás znamená: spokojní žiaci, spokojní rodičia, kooperujúce subjekty na rôznych úrovniach, dobré meno, bezpečná škola a spokojní zamestnanci ako aktéri  hlavných služieb.

Prihlásiť sa do súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2023 sme najskôr váhali. Po posúdení Samohodnotiacej správy  a spätnej väzbe na mieste od externých hodnotiteľov sa Demingovo koleso ,,roztočilo“ a nadobudli  sme pocit, že sme opäť na samom začiatku. Konečnou bodkou pri prihlásení sa do súťaže boli názory odborníčok a zriaďovateľa ŽSK.  Inšpirovala nás myšlienka, že pre trvalé zvyšovanie kvality a zlepšovanie sa je potrebné pokračovať v neustálom hľadaní príležitostí a výziev, kde cez prísnu prízmu komisia odborníkov zhodnotí a posúdi prácu tímu školy v tejto oblasti. Spätná väzba je pre nás novou výzvou.

Dňa 9. novembra 2023 bola Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátorom štátnej politiky kvality v SR

oceneným finalistom súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2023 v kategórii A – Kvalita.

Slávnostné oceňovanie sa konalo v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave. Ocenenie z rúk predsedníčky úradu pani Kataríny Surmíkovej Tatranskej, MBA prevzali garantka a metodička modelu CAF školy.

Škola získala vysoké hodnotenie k dosiahnutému úspechu.

Úprimne ďakujem tímu CAF, zamestnancom školy, externým lektorom a hodnotiteľom a tímu odboru kvality a projektového riadenia  ÚNMS SR pod vedením riaditeľky pani JUDr. Mgr. Anny Budiakovej, PhD za podporu.

Ing. Ľudmila Verčimáková

garantka modelu CAF