Obhájenie titulu Efektívny používateľ modelu CAF v SOŠOaS Čadca

SOŠO a S implementuje model CAF od roku 2019 v rámci projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správ, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Prvýkrát škola ako jediná v Žilinskom kraji získala titul v roku 2021 a zaradila sa tak medzi európske organizácie verejnej správy, ktoré sa manažérstvu kvality venujú aktívne. V marci 2023 bolo realizované  druhé posúdenie Externej spätnej väzby modelu CAF, kde  hodnotiaca komisia odporučila ÚNMS SR opätovne  udeliť SOŠO a S titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Model CAF vychádza z predpokladu, že organizácia dosahuje výnimočné výsledky vo výkonnosti, vo vzťahu k občanom/zákazníkom, zamestnancom a spoločnosti na základe vodcovstva, stratégie a plánovania, zamestnancov, partnerstiev a procesov. Poskytuje pohľad na organizáciu z rôznych uhlov a súčasne analyzuje výkonnosť organizácie.

Dňa 5. júna 2023 riaditeľke školy Ľudmile Verčimákovej odovzdala titul Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka ÚNMS SR, za prítomnosti  Ondreja Buzalu, riaditeľa Úradu ŽSK.

Riaditeľka školy, garantka modelu CAF, úprimne ďakuje metodičke modelu CAF, tímu CAF a všetkým zamestnancom školy za tímovú prácu a vzájomnú podporu vynaloženú pre získanie ocenenia.  Odboru kvality a projektového riadenia  ÚNMS SR  ďakuje  za  poradenstvo a neustálu motiváciu. Za prejav uznania ďakuje zriaďovateľovi ŽSK.

Spracovala: Martina Sloviaková, metodička modelu CAF