Prednáška k založeniu živnosti

V rámci zvyšovania podnikateľských kompetencií sa triedy IV. I, V. A,II. P a IV. H zúčastnili prednášky o živnostenskom podnikaní s vedúcou odboru živnostenského podnikania OÚ Čadca, Ing. G. Lukáčovou. Žiaci získali cenné informácie o živnostenskom podnikaní a boli oboznámení s možnosťami podnikania vo svojich odboroch. Prezentácia bola doplnená aj množstvom príkladov z praxe, čo žiakov veľmi zaujalo. Nadobudnuté vedomosti môžu žiaci využiť na hodinách odborných predmetov, pri zostavovaní podnikateľského plánu a tiež pri začatí vlastnej podnikateľskej činnosti vo forme živnosti.
Ing. Mária Janíčková